محل تبلیغات شما
دستگاه بین‌المللی یکاها که با SI شناخته می‌شود، دستگاه بین‌المللی استاندارد شده‌ای برای سنجش کمیت‌ها بر حسب یکاها (واحدها) است. این سامانه در سال ۱۹۶۰ پایه‌گذاری شد. توجه به این موضوع ضروری است که گرچه در چند کمیت اصلی مانند طول، جرم و زمان یکاهای این دستگاه با دستگاه متریک مشترک و پذیرفته شده است با این‌حال در خیلی از کمیت‌های اصلی و فرعی دیگر با هم تفاوت دارند مانند کلوین و درجه سلسیوس یا ژول و کیلوکالری و… و نباید این دستگاه را با دستگاه متریک اشتباه

دستگاه بین المللی یکاها (SI)

هفت شگفتی عظیم در جهان فیزیک

دستگاه ,یکاها ,متریک ,اصلی ,si ,بین‌المللی ,با دستگاه ,دستگاه متریک ,دستگاه بین‌المللی ,این دستگاه ,فرعی دیگر

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

متون های زیبا نوجوان سالم راه و رسم کنکور گردشگری